logoVulcan1

dbi

KO KATOWICE

Sobota, 16 Grudzień 2017

Projekt Comenius

" Le plus beau jardin des mots europeens "

" Najpiękniejszy ogród europejskich słów "

2010-2012

1.        OPIS PROJEKTU

W zjednoczonej i rozszerzonej Europie różnorodność jest przeciwwagą w stosunku do zubożającej ją uniformizacji. Każdy kraj wnosi swój język, swoją kulturę i obyczaje przyczyniając się do wzmocnienia różnorodności w jedności. W tym sensie rozważone zostało opracowanie projektu, który z jednej strony podtrzymuje i zachęca do nauki mniej używanych języków jak portugalski, arabski, polski, rumuński a z drugiej strony poprzez pracę nad przysłowiami do poszerzenia kompetencji w języku francuskim. W Europie rośliny i zwierzęta wchodzą w skład wielu przysłów i wyrażeń. Ideą projektu jest zrealizowanie elektronicznego eurosłownika z przysłowiami z dziedziny przyrody. Strony słownika zostaną ozdobione ilustracjami uczniów. Każda szkoła zilustruje przysłowie na nakręconym przez siebie filmie DVD za pomocą tańca, piosenki lub scenki sytuacyjnej. Uczniowie poszerzą swoją wiedzę lingwistyczną, ale również staną się bardziej otwarci na różnorodne kultury i społeczności. Staną się również bardziej zaangażowani we własny proces kształcenia i rozwijania własnych umiejętności.

Nawet jeśli pomysł projektu nie jest całkiem oryginalny, odczuwamy potrzebę wprowadzenia  innego rodzaju nauczania, aby mieć nowe, wzbogacające nas doświadczenie a ponadto pomysł na odkrycie różnorodności kulturalnej, geograficznej, ekonomicznej i społecznej tych państw bardzo nam się podoba. Będziemy mogli  stworzyć więzy pomiędzy naszymi doświadczeniami  w klasie a sytuacją komunikacyjną oferowaną przez ten projekt. Potrzebujemy tego rodzaju projektu, aby pobudzić motywację naszych uczniów do nauki języka francuskiego , który przeżywa regres, aby polepszyć ich poziom znajomości języka i wzbogacić  doświadczenie zawodowe. Dla przykładu na 980 uczniów biorących udział w projekcie, wszyscy posługują się językiem angielskim , a tylko 350 uczniów uczy się języka francuskiego. W każdej szkole pracuje tylko jeden nauczyciel języka francuskiego. Przemiana uczniów jest elementem najbardziej znaczącym w tym projekcie. Podczas gdy są często onieśmieleni na początku nauki, zyskują odwagę w trakcie wymian z partnerami. Zamierzamy wzmocnić europejski wymiar w dziedzinie nauczania na poziomie drugiego etapu edukacyjnego poprzez promowanie mobilności nauczycieli i uczniów i współpracę pomiędzy instytucjami szkolnymi. Istnieje wielu uczniów i nauczycieli , którzy mówią " Bez Comeniusa nigdy stąd nie wyjdziemy”.

2.        KONTEKST/CELE PROJEKTU I STRATEGIA

 

Cele:rozwinąć kompetencje komunikacji, współpracy , tolerancji

przyswoić sobie  podstawowe elementy lingwistyczne mało rozpowszechnionych i nauczanych      języków i rozwinąć kompetencje komunikacyjne z języka francuskiego/angielskiego.- pobudzić motywację do nauczania innych języków obcych

-zwiększyć zainteresowanie czytaniem i pisaniem nie tylko w obcych językach ale także w języku ojczystym. Temat projektu mieści w sobie pomysł ze słownictwem mającym związek z ogrodem: owoce, jarzyny , zwierzęta, drzewa, kwiaty, które stanowią część składową licznych przysłów i zwrotów metaforycznych.

Przykład:   "Se înţeleg ca şoarecele cu pisica " = " są jak pies i kot . ( wyrażenie) Znaczenie = nie rozumieć się. pochodzenie = w wierzeniach ludowych psy i koty to zwierzęta , które nie znoszą się wzajemnie. To przekonanie nie jest nowe. Z końcem XVI wieku mówiło się " być przyjaciółmi jak pies i kot". Forma obecna " żyć jak pies z kotem"datuje się z XVII wieku i oznacza dwie osoby , które nie mogą się ze sobą zgodzić. W tym projekcie uczniowie będą realizować swoją pracę w klasie, w bibliotece i na Internecie. Prezentacja multimedialna zostanie następnie nagrana na płytę CD i wzięta pod uwagę zapraszając również dzięki układowi pomiędzy CRNS z Nancy a ATILF inne szkoły europejskie do lektury i informacji. Ten słownik zbierze przysłowia i wyrażenia kraj po kraju w porządku alfabetycznym. Każde przysłowie i wyrażenie będzie miało swój odpowiednik w języku francuskim zawierając znaczenie i pochodzenie. Znajdą się również tłumaczenia na języki krajów uczestniczących. Przysłowia i wyrażenia, które nie istnieją w danym języku zostaną przetłumaczone dosłownie i będą oznaczone gwiazdką. Co się tyczy wariantów, które zawierają słowa nie mające nic wspólnego z tematem naszego projektu zostaną oznaczone dwiema gwiazdkami. Projekt będzie realizowany w kilku etapach podczas których uczniowie będą szukać zwrotów, przysłów informacji a następnie wymienią swoją wiedzę na temat owoców, kwiatów, drzew , warzyw i zwierząt, potem przetłumaczą to wszystko na język arabski, hiszpański, niemiecki, rumuński , polski i turecki.

PODZIAŁ ZADAŃ

 

Aby dobrze zorganizować naszą wspólną pracę, każda szkoła będzie miała takie same zadania wytyczone według wspólnego planu pracy:

-cała praca będzie wykonywana w  trakcie warsztatów: Warsztaty Pisania (sale lekcyjne gdzie uczniowie redagują artykuły); Warsztaty Fotograficzne, Warsztaty Rysunku, Warsztaty Tłumaczenia. Każdy rodzaj warsztatów jest monitorowany przez nauczyciela, który koordynuje pracę uczniów.

-podczas wizyt uczniowie i ich opiekun zdecydują o zawartości każdej strony słownika

-każda szkoła otrzyma taką samą liczbę stron w języku ojczystym i francuskim

-każda szkoła ustanowi grupę redakcyjną dla każdych warsztatów ( minimum 1 nauczyciel na 10 uczniów). Grupa taka powinna wyznaczyć naczelnego redaktora, pozostałych redaktorów odpowiedzialnych za rubryki ( kwiaty, owoce, drzewa, warzywa, zwierzęta). W ten sposób zostanie zapewnione uzupełnienie kompetencji; jedynie szkoła w Blois zostanie obarczona tłumaczeniem na język arabski, ponieważ ma największą liczbę uczniów pochodzenia arabskiego i nauczyciela.

-uczniowie staną się prawdziwymi autorami słowników, będą zobowiązani redagować artykuły do słownika i do gazetki szkolnej w ten sposób ich umiejętności w dziedzinie pisania, redakcji stron, techniki fotografowania, rysunku lub karykatury będą pokazane w jak najlepszym świetle;

-każda szkoła nagra swój wypracowany materiał końcowy na dyskietkach, DVD lub CD po to aby oddać je do druku i stworzyć zbiór zwrotów i wybranych przysłów.

-każda szkoła nagra swój wideoklip i wykona diaporamę, które to zostaną przedstawione przez samych uczniów.

Każda szkoła będzie posiadać swój własny "Klub redakcyjny" gdzie uczniowie i nauczyciele będą się spotykać i dyskutować nad pracą w trakcie realizacji jak i tą już zrealizowaną. To będzie właśnie centrum pracy nad projektem.

Szkoła " Instituto de Enseñanza Secundaria Ramón Menéndez Pidal " , koordynator projektu będzie czuwać nad przestrzeganiem kalendarza zaprogramowanych prac oraz wymiany pracami.

Mobilności, redakcja tekstów i ich prezentacja podczas wizyt , przedstawienia, konkursy sportowe oto w tej samej mierze możliwości wspomagające osiągnięcie mistrzostwa w języku francuskim i ojczystym.

UPOWSZECHNIANIE I WYKORZYSTANIE REZULTATÓW

-Dostęp do naszego Eurosłownika będzie bezpłatny, dla wszystkich uczniów, którzy uczestniczyli w tym projekcie. Ta sama rzecz dotyczyć będzie wybranego zbioru. Egzemplarze słownika będą udostępnione bibliotece szkolnej i innym bibliotekom szkolnym w mieście. Ambasady państw uczestniczących w projekcie otrzymają kilka egzemplarzy pracy uczniów. Słownik będzie mógł być używany na lekcjach języka obcego jak i na lekcjach z kultury i cywilizacji europejskiej. Agencje Narodowe, Delegatury Oświaty, Urzędy Miasta, Urzędy Wojewódzkie nie zostaną pominięte – otrzymają również kilka egzemplarzy słownika;

- Prasa w gazetach lokalnych i telewizji regionalnej w specjalnych programach informacyjnych przekaże informacje dotyczące otrzymanego dofinansowania z Komisji Europejskiej na realizację tego projektu jak również inne informacje: tytuł projektu; kraje i szkoły zaangażowane w niego i oczywiście produkt końcowy kiedy zostanie ukończony;

-tablica informacyjna będzie przedstawiać informacje na temat tego projektu;

-podczas spotkań z rodzicami uczniów, podczas spotkań rad pedagogicznych i zespołów metodycznych, nauczyciele i dyrektorzy szkół będą zobligowani do mówienia o tym projekcie, tak aby inne szkoły zostały zainteresowane tym przedsięwzięciem i realizacją takiego partnerstwa.

 

szkola bez przemocy

logoVulcan

nauczyciel z klasa

55464.3

Joomla templates by Joomlashine