logoVulcan1

dbi

KO KATOWICE

Sobota, 16 Grudzień 2017

OPIS PROJEKTU ERASMUS+ 

logo

 

O PROGRAMIE

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

ZAŁOŻENIA

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

PRIORYTETY

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”. Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non -profit.

BUDŻET

Siedmioletni budżet programu wynosi 14.7 mld EUR, co stanowi 40% wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Z możliwości programu będzie mogło skorzystać ponad 4 miliony młodych ludzi – studentów i dorosłych – zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą. Przewidziany budżet programu Erasmus+ na rok 2014 wyniesie 1,8 mld EUR, w tym 102 mln EUR zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce.

PODSTAWOWE DANE

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Akcje 1. i 2. są akcjami zdecentralizowanymi i będą prowadzone przez Narodowe Agencje, natomiast działania w ramach akcji 3. będą działaniami zcentralizowanymi i będą zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

UCZESTNICY PROGRAMU

W nowym programie zmienia się istotnie podejście do składania wniosków – program oferuje co prawda pewne możliwości dla beneficjentów indywidualnych, ale jedynie instytucje lub organizacje będą mogły wnioskować o dofinansowanie projektów.

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii;


W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

BĘDZIEMY REALIZOWAĆ PROJEKT

"KLASA EUROPEJSKA"

   Nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu „Klasa Europejska – European Classroom” w ramach programu Erasmus+ wraz z sześcioma innymi szkołami z Anglii, Francji, Niemiec, Holandii, Hiszpanii oraz Rumunii. Głównym celem 3-letniego projektu jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy kilkudziesięcioma uczniami i nauczycielami z krajów europejskich. Efektem końcowym współpracy będzie stworzenie innowacyjnych programów nauczania oraz materiałów dydaktycznych wykorzystujących narzędzia internetowe, które staną się inspiracją dla innych nauczycieli z krajów Unii Europejskiej.

   W ramach realizowanego projektu „Klasa Europejska – European Classroom”, finansowanego ze środków unijnych, nasi uczniowie i nauczyciele będą uczestniczyć w spotkaniach projektowych we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Rumunii oraz Holandii. Uczestniczące osoby będą wykorzystywać w komunikacji najnowsze technologie informatyczne. W ramach poszczególnych grup uczniowie z naszej szkoły będą realizować pięć projektów: Sytuacje Życia Codziennego (Real Life Situations), Romantyzm (Romantic Age), Odkrywanie Regionów (Adventure Trip Around Europe),  Słownik  Obrazkowy (E-picture Dictionary), Polska-Angielsko-Francuski Słownik Przysłów (E-dictionary of Proverbs).

 

W RAMACH KLASY EUROPEJSKIEJ BĘDZIEMY REALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE ZADANIA: 

 1. Real Life Situations (p. Monika Maślanka-Kowalczyk oraz p. Marta Galewska)
 2. Romanticism (p. Joanna Adamczyk oraz p. Kamilla Tomaszewska-Stachura)
 3. Adventure Trip Around Europe - Odkrywanie Regionów (p. Magdalena Piotrowska oraz p. Monika Firut)
 4. E-picture Dictionary (p. Katarzyna Gwoździk, p. Ewelina Boroń)
 5. E-dictionary of Proverbs (p. Jadwiga Szarkowska-Kubala, p. Dagmara Żaak)

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ERASMUS + do pobrania 


 

NAUCZYCIELE ZSO NR 7 W HISZPANII

   Oficjalnym rozpoczęciem prac związanych z inauguracją projektu „Klasa Europejska – European Classroom” było pierwsze robocze  spotkanie koordynatorów, które odbyło się w dniach od 23 do 28 listopada br. w Alicante w Hiszpanii.  W kilkudniowym spotkaniu uczestniczyło 15 nauczycieli z krajów partnerskich. Naszą szkołę reprezentowały Monika Maślanka-Kowalczyk oraz Marta Galewska, Koordynatorzy Projektu w Polsce i jednocześnie nauczyciele języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Sosnowcu.

 

 

  Celem spotkania było ustalenie szczegółowego zakresu zadań w ramach realizowanego projektu w poszczególnych krajach. Wizyta w Alicante rozpoczęła serię spotkań projektowych nauczycieli i uczniów w ramach  3-letniej współpracy szkół.

 

   Projekt „Klasa Europejska – European Classroom” realizowany jest w ramach akcji 2 „Partnerstwa strategiczne” i polega na trzyletniej, międzynarodowej współpracy szkół. Celem działań jest wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia edukacyjnego. W szczególności chodzi o zwiększanie osiągnięć młodych ludzi (szczególnie tych zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem szkoły lub z niskim poziomem umiejętności podstawowych), a także o podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli.

 

 

szkola bez przemocy

logoVulcan

nauczyciel z klasa

55464.3

Joomla templates by Joomlashine