logoVulcan1

dbi

KO KATOWICE

Sobota, 16 Grudzień 2017

 

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych zakończonych prezentacją na podstawie § 8.1 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046).

2. Udział ucznia w projekcie jest obowiązkowy w trzyletnim cyklu kształcenia.

3. W Gimnazjum nr 6 w Sosnowcu projekt edukacyjny jest realizowany w klasie II i tylko w tej klasie ma wpływ na końcoworoczną ocenę z zachowania. Uczeń może również otrzymać  ocenę z przedmiotu lub przedmiotów objętych tematyką projektu zgodnie z zapisami statutu szkoły.

4. Gimnazjum nr 6 w Sosnowcu stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, czas ich trwania jest uzależniony od problematyki i złożoności projektu, a ramy czasowe ustala nauczyciel koordynujący projekt.

5. Szkolnym koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora gimnazjum, którego zadaniem jest:

a. zebranie od zespołów przedmiotowych, poszczególnych nauczycieli, bądź zaproponowanych przez uczniów propozycji tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, jej przedstawienie dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole,

b. monitorowanie realizacji projektów,

c. upowszechnianie informacji na temat realizowanych projektów,

d. organizację publicznej prezentacji projektów,

e. podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

6. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:

a. wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej,

b. omówienie zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe,

c. opracowanie karty projektu i innych dokumentów (kontrakt dla uczniów, harmonogram prac, arkusz oceny projektu, kryteria oceny projektu),

d. prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt,

e. monitorowanie jego realizacji,

f. ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację.

7. Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.

8. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:

a. poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego do 20 września każdego roku,

b. prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności: wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

c. monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu, przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom (prawnym opiekunom); komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania; dokonanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (arkusze, dziennik lekcyjny, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

9. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

10. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób:

a. losowy,

b. poprzez dobór samodzielny uczniów,

c. poprzez wybór nauczyciela, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami.

11. Zadania zespołu określają cele realizacji danego projektu oraz kontrakt zawarty z opiekunem .

12. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.

13. Uczniowie mogą zgłaszać wychowawcom klas swoje propozycje tematów projektów edukacyjnych w klasie I do końca maja  wraz z propozycjami określenia celów, etapów realizacji, terminów planowanego zakończenia projektu, sposobu prezentacji efektów.

14. Szkolny zestaw tematów projektów edukacyjnych  przygotowuje  Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 6 w Sosnowcu do końca czerwca roku szkolnego poprzedzającego realizację projektów, uwzględniając tematy projektów zaproponowanych przez uczniów.

15. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną do końca sierpnia dopuszcza tematykę projektów, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum.

16. Tematy projektów muszą być wybrane przez uczniów klasy II do 30 września.

17. Tematyka projektów wraz z określeniem celów, terminów planowanego zakończenia projektu, sposobu prezentacji efektów, jest zgłaszana wychowawcy klasy  przez opiekuna projektu do 10 października danego roku szkolnego na karcie zgłoszenia projektu.

18. Tematyka planowanych do realizacji projektów, jest przedstawiana przez koordynatora dyrektorowi gimnazjum nie później niż do 20 października danego roku szkolnego, w którym są realizowane projekty.

19. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje dyrektor szkoły po konsultacji z koordynatorem projektów oraz z opiekunem danego projektu.

20. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego harmonogramu.

21. Końcowa ocena udziału w realizacji projektu może mieć formę opisową (karta oceny), może także być wyrażona stopniem szkolnym z jednego lub kilku przedmiotów, jako ocena cząstkowa. Forma i kryteria oceny są znane uczniowi od samego początku pracy nad projektem. Ocena obejmuje nie tylko efekt końcowy projektu, ale też systematyczność pracy uczniów, aktywność i twórczość w realizacji projektu na poszczególnych etapach.

22. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie szkoły (WSO – zachowanie, obszar VIII).

23. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. długotrwała choroba ucznia lub nauczyciela itp., uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z tego obowiązku, a na świadectwie ukończenia gimnazjum wpisuje się „zwolniony/a”.

24. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać kartę projektu, arkusze samooceny, ewaluację projektu, kontrakt z uczniami, arkusz oceny projektu i inne dokumenty, które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu.

25. Dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.

26. Efekty zrealizowanych projektów są prezentowane co roku na „Szkolnym Festiwalu Projektów”, który odbywać się będzie w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. W sytuacjach losowych (nieobecność ucznia w czasie prezentacji projektu) dyrektor może wyznaczyć dodatkowy termin prezentacji projektu.

27. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian zapisów niniejszych procedur wynikających z ewaluacji lub zmian w prawie oświatowym.

28. Procedury realizacji projektu edukacyjnego wchodzą w życie 1 września 2015 roku po ich zatwierdzeniu uchwałą Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 6 w Sosnowcu nr ……………………. z dnia 31 sierpnia 2015 r. i po zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.

 

szkola bez przemocy

logoVulcan

nauczyciel z klasa

55464.3

Joomla templates by Joomlashine