logoVulcan1

dbi

KO KATOWICE

Sobota, 16 Grudzień 2017

 

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

GIMNAZJUM NR 6 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W SOSNOWCU

               W ROKU SZKOLNYM 2016/2017                 

 

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr  OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie postępowanie rekrutacyjne do szkół publicznych dla młodzieży - terminy:

 

DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM PRZYJMUJE SIĘ:

  •  z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie,
  • na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

 


I. Procedury przyjmowania uczniów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 6: 

  • warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej gimnazjum jest złożenie do 5 maja 2016 r. w sekretariacie szkoły ZGŁOSZENIA podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów) Wzór ZGŁOSZENIA
  • należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w godz. 730 - 1530 w terminie: 24 - 28 czerwca 2016 r.kartę przekazania ucznia ze szkoły podstawowej, oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia OKE, kartę  zdrowia.
  • 22 lipca 2016 r.zostanie wywieszona lista uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017.

Wzór ZGŁOSZENIA (dla uczniów zamieszkujących w obwodzie szkoły)

 


II. Procedury przyjmowania uczniów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 6: 

1. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci w miarę posiadanych miejsc na podstawie dokumentów: wniosku, karty przekazania ucznia z gimnazjum obwodowego, oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia z OKE, karty przekazania ucznia ze szkoły podstawowej oraz karty zdrowia. 

2. Kandydaci do szkoły zobowiązani są złożyć dokumentację w terminach określonych przez Śląskiego Kuratora Oświaty:

  • od 6 maja 2016 r. do 10 czerwca 2016 r. kandydat do Gimnazjum nr 6 składa w sekretariacie szkoły w godz. 730 - 1530 wniosek wraz z kartą przekazania ucznia z gimnazjum obwodowego.
  • od  24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. do godz. 1500 należy dostarczyć kopię świadectwa oraz zaświadczenie z OKE poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej za zgodność z  oryginałem lub oryginał, jeżeli Gimnazjum nr 6 w Sosnowcu jest szkołą pierwszego wyboru.  W przypadku, gdy Gimnazjum nr 6 w Sosnowcu jest szkołą drugiego lub trzeciego wyboru, kandydat dostarcza kserokopię dokumentów.
  • 15 lipca 2016 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 
  • od 15 lipca 2016 r. do 20 lipca 2016 r.  należy dostarczyć do sekretariatu szkoły oryginał świadectwa, oryginał zaświadczenia z OKE i kartę zdrowia. 
  • 22 lipca 2016 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy przyjętych i  nieprzyjętych uczniów.

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Gimnazjum nr 6 mają uczniowie - laureaci konkursów o  zasięgu wojewódzkim  i  ponadwojewódzkim, a następnie uczniowie, którzy  otrzymali największą liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym.

4. Liczbę miejsc w klasach pierwszych ustala Dyrektor Gimnazjum nr 6 na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę.

5. Niespełnienie wyżej wymienionych procedur traktowane jest jako rezygnacja z ubiegania się o miejsce w Gimnazjum nr 6.

6. Pierwszeństwo w przyjęciu do Gimnazjum nr 6 mają uczniowie - laureaci konkursów o  zasięgu wojewódzkim i  ponadwojewódzkim, a następnie uczniowie, którzy  otrzymali największą liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym.

Wzór WNIOSKU (dla uczniów mieszkajacych poza obwodem szkoły)

 

Kryteria rekrutacji do publicznych szkół, dla których gmina Sosnowiec jest organem prowadzącym:

lp. NAZWA KRYTERIUM DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIENIE KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW
1. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka Oświadczenie (1) »pobierz« 10 pkt
2. Rodzic /opiekun prawny osoba sprawująca pieczę zastępczą rozlicza podatek od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym  w Sosnowcu Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego lub zaświadczenie z US potwierdzające złożenie zeznania lub urzędowe poświadczenie odbioru wygenerowane przez system 10 pkt
3. Kandydat wychowuje się  
w rodzinie niepełnej lub wielodzietnej
Oświadczenie (2) »pobierz« 10 pkt za każdą okoliczność
4. Rodzic dziecka jest absolwentem szkoły Oświadczenie (3) »pobierz« 10 pkt
5. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu opieki Oświadczenie (4) »pobierz« 10 pkt

 

Kryteria szkolne Gimnazjum nr 6  im. Jana Kochanowskiego w Sosnowcu
 
LP. KRYTERIUM DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY LICZBA PUNKTÓW
1. Wynik sprawdzianu Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu z OKE Wynik przedstawiony w procentach
z części pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z części drugiej sprawdzianu mnożymy przez 0,2
2.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 5 pkt
3.

Oceny na świadectwie 
z przedmiotów:

język polski, matematyka, przyroda, język angielski

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

10 pkt za oceną  celującą          

8  pkt za oceną bardzo dobrą    

5  pkt za ocena dobrą

4. Konkursy przedmiotowe, artystyczne, zawody sportowe o zasięgu minimum międzyszkolnym Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

I miejsce – 5 pkt

II miejsce – 4 pkt

III miejsce – 3 pkt

max. 15 pkt

5. Zachowanie Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

10 pkt za ocenę - wzorową   

8 pkt za ocenę bardzo dobrą

III. Procedura odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
1. Rekrutację do Gimnazjum nr 6 w Sosnowcu prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Gimnazjum spośród nauczycieli tejże szkoły. 
2. Rodzicom kandydatów przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do  Dyrektora Gimnazjum w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji.

 
 
 
 

 

szkola bez przemocy

logoVulcan

nauczyciel z klasa

55464.3

Joomla templates by Joomlashine