logoVulcan1

dbi

KO KATOWICE

Sobota, 21 Październik 2017

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7

wybrane rozdziały

obowiązuje od 15 września 2015 r.

 

Rozdział 6

Uczniowie szkoły

§ 36

 

1.  Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 

2.  Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

3.  Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 

4.  Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

5.  Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego w danym roku kalendarzowym na wniosek rodziców i dołączonej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.

 

Rozdział 7

Prawa i obowiązki uczniów

§ 42

 

1.  Uczeń ma prawo do: 

1)  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

2)  opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 

3)    pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, 

4)  pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego (warunki, formy i tryb przyznawania oraz wysokość pomocy określają odrębne przepisy), 

5) otrzymania profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz wsparcia i wszechstronnej pomocy ze strony pracowników szkoły w razie zagrożenia uzależnieniem, 

6)   życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

7)   swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób, 

8)   rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, realizowania indywidualnego programu lub toku nauki, 

9)  uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych, a działalność społeczna jest oceniana na równi z działalnością społeczną w szkole, 

10)  reprezentowania szkoły w bezpłatnych konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, 

11)  sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce (szczegółowe przepisy zawiera rozdział 8 statutu), 

12)    odwołania się od oceny do nauczyciela, wychowawcy oddziału lub też dyrekcji szkoły, 

13)   zwolnienia na czas określony z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych, nauki drugiego języka obcego, w uzasadnionych przypadkach, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii (decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły), 

14) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

15) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej, 

16) przygotowania do wyboru zawodu i kierunku kształcenia, 

17) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, 

18) korzystania w formie bezpłatnego wypożyczenia na rok podręczników  lub materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które nie podlegają zwrotowi począwszy od klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 i od klasy IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016, 

19) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową i społeczną, 

20) zwrócenia się do dyrektora szkoły, samorządu szkolnego, rady pedagogicznej w przypadku nieprzestrzegania powyższych postanowień, 

21) przynoszenia do szkoły telefonu komórkowego, odtwarzacza i innego sprzętu elektronicznego na własną odpowiedzialność i za zgodą rodzica oraz z zastrzeżeniem, że: 

a) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie kradzież ww. sprzętu, 

b) na czas trwania zajęć lekcyjnych obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z wymienionych urządzeń (sprzęt ma być wyłączony i schowany), 

c) uczeń może korzystać z przyniesionych urządzeń podczas przerw, przed lekcjami i po lekcjach, 

d) dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt, 

e) w przypadku wyjazdów dłuższych niż 1 dzień, rodzice i uczniowie są poinformowani przed wyjazdem o zasadach korzystania z telefonów, 

f) niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanierozpowszechnianie i publikowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby, 

g) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego na terenie szkoły skutkuje odnotowaniem przypadku w zeszycie obserwacji i natychmiastowym poinformowaniu rodziców o  zaistniałym fakcie, 

h)  permanentne łamanie zasad korzystania z telefonu komórkowego i urządzeń elektronicznych w szkole przez ucznia spowoduje obniżenie oceny zachowania, 

i)   obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego na salę egzaminacyjną w czasie sprawdzianu w szkole podstawowej oraz w czasie egzaminów gimnazjalnych. 

2.  Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności powinien: 

1) dbać o honor szkoły, 

2) godnie ją reprezentować, 

3) znać, szanować i wzbogacać jej tradycje, 

4) uczestniczyć w ceremoniale szkoły, 

5) zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, 

6) systematycznie brać udział w zajęciach dydaktycznych i sumiennie  się do nich przygotowywać, 

7) terminowo (w ciągu 3 dni od powrotu do szkoły) i w odpowiedniej formie dostarczyć usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych do wychowawcy klasy, 

8) kulturalnie zachowywać się w szkole i poza szkołą, dbając o piękno mowy ojczystej, 

9) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego, 

10) okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, dorosłym i kolegom,

11) szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,

12) przeciwstawiać się przejawom brutalności,

13) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne,swoich kolegów orazpracowników szkoły, nie wnosząc na teren placówki niebezpiecznych narzędzi, materiałów chemicznych, wybuchowych oraz wszelkich środków odurzających, papierosów (w tym elektronicznych) i alkoholu,

14) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,

15) szanować i dbać o estetyczny wygląd podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń,

16) nosić odpowiedni strój: 

a) estetyczny, stonowany kolorystycznie, bez przesadnych dodatków, nieprowokujący formą, 

b) nie może eksponować gołych ramion, brzucha, głębokich dekoltów, 

c) podczas uroczystości szkolnych obowiązuje uczniów strój galowy – biała bluzka/koszula i granatowa (czarna) spódnica lub granatowe (czarne) spodnie, 

d) włosy długie należy spinać lub związać, 

e) na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy,

f) nie dopuszcza się w szkole podstawowej: makijażu, farbowania włosów, noszenia przesadnej ilości biżuterii,w tym długich kolczyków,

g) nie dopuszcza się w gimnazjum: wyzywającego makijażu, noszenia przesadnej ilości biżuterii, w tym długich kolczyków,

h) zabrania się noszenia w szkole wierzchniej odzieży (kurtki, płaszcze) oraz nakryć głowy (czapki, kaptury), za wyjątkiem sytuacji wyjątkowych, np.: awaria ogrzewania,

i) na terenie szkoły ucznia obowiązuje bezpieczne obuwie zmienne. 

17) uczeń gimnazjum ma obowiązek realizowania projektu edukacyjnego, a jego udziałw projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania, zgodnie z § 56 ust. 4 pkt 7. Szczegóły realizacji projektu gimnazjalnego określają Procedury realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Sosnowcu.

 

Rozdział 8 

Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

§ 44

1. Ocenianiu w szkole podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)    zachowanie ucznia,

2.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)    wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego i realizowanych w szkole programów nauczania,

2)    wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków zawartych w rozdziale 7 § 42 ust. 2 statutu.

4.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

5.  Ocenianiewewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymywania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęć podtrzymujących kulturę i tradycję regionalną, 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć podtrzymujących kulturę i tradycję regionalną, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć podtrzymujących poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

6) ustalenie warunków oraz trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

8) ocenianie ucznia z religii i etyki, które odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania

2)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3)    warunkach i trybie otrzymywania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,

4)    wymagania edukacyjne o których mowa w ust. 6 pkt 1) nauczyciel dostosowuje do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

7.  Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

8.  Wymagania edukacyjne dostosowuje się w przypadku ucznia:

1)  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym,

2)  posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,

3)  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,

4)  nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

9.  Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia sporządza każdy nauczyciel danego przedmiotu i za pośrednictwem wychowawcy informuje rodziców ucznia o dostosowaniu wymagań i ustaleniu współpracy z rodzicami.

10.  Dokumentacja, o której mowa w ust. 8jest przechowywana w dokumentacji pedagoga szkolnego.

11.  Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

12.  Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców lub na wniosekrodziców opinia, o której mowa w ust.11 może być wydana także uczniowi gimnazjum.

13.  Wniosek, o którym mowa w ust. 12 wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły, który po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej przekazuje wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym rodziców.

14.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność:

1) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przezlekarza, na czas określony w tej opinii,

2) z realizacji zajęć wychowania fizycznego, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii,

3) zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii,

4) z nauki drugiego języka obcego, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, do końca danego etapu edukacyjnego ucznia:

a)  z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

b)  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

15.  Dyrektor może zwolnić ucznia gimnazjum z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.

16.  W przypadku, jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych, z drugiego języka obcego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony albo zwolniona.

17.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki i zajęć komputerowych nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

18.  Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1)    warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

2)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,

3)    trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4)    warunkach realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum,na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny.

§ 45

1.Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące,

2)    klasyfikacyjne:

a)  śródroczne i roczne,

b)  końcowe.

2.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

3.  Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę w czasie zajęć edukacyjnych, w rozmowie bezpośredniej z uczniem, po odpowiedzi ustnej lub pracy pisemnej ucznia (po jej sprawdzeniu i ocenieniu).

4.  Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:

1)    odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, a w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania,

2)    przekazać uczniowi informacje o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,

3)    wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.

5.  Nauczyciel uzasadnia również ustalone oceny ucznia w rozmowie bezpośredniej z jego rodzicami podczas konsultacji przewidzianych w harmonogramie spotkań z rodzicami szkolnych lub po uprzednim umówieniu się z rodzicami ucznia w czasie, w którym nauczyciel może być dyspozycyjny lub w formie pisemnej na prośbę rodziców ucznia.

6.  Na prośbę ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom.

7.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu, w czasie zajęć edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności na które napotkali uczniowie oraz z udzielaniem wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy się dalej uczyć, aby pokonać trudności.

8.  Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca.

9.  Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie których nauczyciel udostępniał sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale, obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z uczniem.

10.  Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych.

11.  Sprawdzone i ocenione prace ucznia są udostępnione rodzicom przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym:

1)    w czasie konsultacji nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają się zgodnie z harmonogramem zebrań i konsultacji w danym roku szkolnym,

2)    w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia po uprzednim umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie.

12.  Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną pracą swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica nauczyciel omawia sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia.

§ 46

1.  Ocenianie ma charakter bieżący:

1)  (...)

2)  w klasach IV – VI szkoły podstawowej oraz klasach I – III gimnazjum przyjmuje formę tradycyjnej skali ocen z możliwością stosowania znaku „+” oraz „–”:

stopień celujący – 6,

stopień bardzo dobry – 5,

stopień dobry – 4,

stopień dostateczny – 3,

stopień dopuszczający – 2,

stopień niedostateczny – 1.

2.  W szkole w stosunku do uczniów począwszy od klasy IV szkoły podstawowej stosuje się następujące kryteria oceniania bieżącego:

1)  prace pisemne (sprawdziany, prace klasowe, dyktanda, wypracowania i inne):

celujący  – 100% punktacji zasadniczej

bardzo dobry – 99%  - 91% punktacji zasadniczej

dobry – 90% - 75% punktacji zasadniczej

dostateczny – 74% - 51% punktacji zasadniczej

dopuszczający – 50% - 35% punktacji zasadniczej

niedostateczny – poniżej  35% punktacji zasadniczej

2)  dopuszcza się stosowanie „+” oraz „–”, co regulują przepisy zawarte w PSO.

3.  Zasady oceniania bieżącego uczniów począwszy od klasy IV szkoły podstawowej:

1)  ilość możliwych zwolnień z odpowiedzi ustnej, co oznacza się w dzienniku lekcyjnym symbolem np. lub datą:

a)  przy jednej godzinie tygodniowo – 1 raz w semestrze,

b)  przy dwóch i więcej godzinach tygodniowo – 2 razy w semestrze.

2)    termin zwrotu sprawdzonych prac pisemnych:

a)  kartkówki  –  do jednego tygodnia,

b)  dłuższe prace pisemne – do dwóch tygodni.

3)    ilość sprawdzianów, prac klasowych w ciągu dnia i tygodnia: jeden dziennie, ale nie więcej niż trzy w tygodniu, z tym, że:

a)  sprawdziany, prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym  wyprzedzeniem z wpisem do dziennika,

b)  przeprowadzane są po  zrealizowanym dziale programowym,

c)  zakres materiału do kartkówek obejmuje trzy ostatnie lekcje danych zajęć edukacyjnych,

4)    brak pracy domowej odnotowujemy w dzienniku symbolem bp, konsekwencje braku pracy domowej są uszczegółowione w PSO z danych zajęć edukacyjnych, z tym że:

a)  każdy brak pracy domowej należy uzupełnić na kolejną lekcję,

b)  jeśli uczeń z nieusprawiedliwionych przyczyn nie uzupełnił obowiązkowej pracy domowej, otrzymuje z niej ocenę niedostateczną, którą może poprawić.

4.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

5.  Każda praca klasowa powinna być zapowiedziana i poprzedzona lekcją    utrwalającą, która określi treści i umiejętności objęte diagnozą. 

6.   (…) 

7. Ocenianie bieżące zachowania uczniów klas I – III gimnazjum polega na gromadzeniu obserwacji na temat respektowania obowiązków ucznia i odnotowywaniu ich w zeszycie obserwacji oddziału, a także na:

1)  przekazywaniu informacji uczniom (przynajmniej raz w miesiącu),

2)  przekazywaniu informacji rodzicom w czasie konsultacji i zebrań. 

§ 47

1.  Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.  Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w miesiącu styczniu.

3.  (…)

4.  Klasyfikacja śródroczna uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i klas I – III gimnazjum przeprowadzana jest w oparciu o oceny bieżące uzyskane przez ucznia w zakresie wymagań zapisanych w PSO w stopniach według następującej skali:

stopień celujący – 6,

stopień bardzo dobry – 5,

stopień dobry – 4,

stopień dostateczny – 3,

stopień dopuszczający – 2,

stopień niedostateczny – 1.

5.  Klasyfikacja śródroczna uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i klas I – III gimnazjum przeprowadzana jest w oparciu o oceny bieżące uzyskane przez ucznia w zakresie wymagań zapisanych w PSO w stopniach według skali, o której mowa w ust. 4 oraz średniej ważonej, wyrażonej wzorem i wagami ocen:

1) OCENA = (a1w1 + a2w2 +…+ anwn):(w1 + w2 +… + wn) 

gdzie: a1, a2,…, an- poszczególne oceny

w1, w2, …, wn- wagi poszczególnych ocen

2)  (...) 

3)  w klasach I – III gimnazjum poszczególnym ocenom przypisuje się następujące wagi: 

sprawdziany, prace klasowe – waga 10 

kartkówki – waga 5 

      odpowiedzi ustne – waga 4 – 6 (stosownie do specyfiki przedmiotu) 

aktywność – waga 4 

                   prace domowe – waga 3 

                   prace dodatkowe (zadanie) – waga 3 

4)  ocenę zero, z wagą 0, wpisuje się tylko w dzienniku elektronicznym, gdy uczeń jest nieobecny podczas prac pisemnych lub nie wywiązał się z obowiązkowego zadania, 

5)  ocenę klasyfikacyjną śródroczną z zajęć edukacyjnych ustala się na podstawie średniej ważonejwynikającej z ocen bieżących uzyskanych w czasie pierwszego semestru, a  ocenę klasyfikacyjną roczną z zajęć edukacyjnych ustala się na podstawie średniej ważonejwynikającej z ocen bieżących uzyskanych w całym roku szkolnym, 

6)  o ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej z zajęć edukacyjnych decyduje nauczyciel tych zajęć, biorąc pod uwagę pkt 7), 

7)  kryteria ocen wynikające ze średniej ważonej w klasach I – III gimnazjum: 

celujący: 5,71 – 6,00 

bardzo dobry: 4,71 – 5,70 

dobry: 3,71 – 4,70 

dostateczny: 2,71 – 3,70 

dopuszczający: 1,71 – 2,70 

niedostateczny: 1,7 i poniżej 

8)  w przypadku uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych o ocenie śródrocznej i rocznej decyduje nauczyciel przedmiotu, 

9)  „+” przy ocenie jest traktowany jako wartość 0,5 (np.: + 4 odpowiada 4,5); „–” przy ocenie jako wartość 0,25 (np.: – 4 odpowiada 3,75). 

6.  Za pozytywne oceny klasyfikacyjne w szkole podstawowej i gimnazjum uznaje się oceny od dopuszczającej do celującej.

7.  Za negatywną ocenę klasyfikacyjną w szkole podstawowej i gimnazjum uznaje się ocenę niedostateczną.

8.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

9.  Oceny śródrocznej zachowania ucznia dokonuje wychowawca oddziału po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia w skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne, biorąc pod uwagę zasady zawarte w szczegółowym regulaminie oceniania zachowania zgodnie z treścią § 56 statutu.

10.  Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

11.  Śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych.

§ 48

1.  (…)

2.  (…)

3.  (…)

4.  (…)

5.  (…)

6.  Klasyfikowanie roczne uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i klas I – III gimnazjum polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.

7.  Ocena roczna wystawiana jest w skali, o której mowa w § 47 ust. 4 (bez „+” i „–”). 

8.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej przy wystawianiu klasyfikacyjnej oceny rocznej stosuje się średnią ważoną i wagi ocen, o których mowa w § 47 ust. 5 pkt 1) –9).

9.  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub  ponadwojewódzkim oraz olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą - celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

10.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

11.  Oceny rocznej zachowania ucznia dokonuje wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia (uwzględniając treść ust. 5) w skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne, biorąc pod uwagę zasady zawarte w szczegółowych kryteriach oceniania zachowania zgodnie z treścią § 56.

12.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2)  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

13.  Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 50 ust. 1 oraz §52 ust. 1.

14.  Na klasyfikację końcową składają się:

1)    roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej,

2)    roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych,

3)    roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

15.  Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu.

 § 49

1.  Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca oddziału, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących.

2.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowego zajęcia edukacyjnego nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

3.  Nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia, a za jego pośrednictwem rodziców oraz wychowawcę oddziału o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych nie później niż na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

4.  Wychowawca oddziału jest zobowiązany do przekazania rodzicom, w formie pisemnej, informacji o proponowanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania, nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

5.  Uczeń otrzymuje wykaz proponowanych ocen na piśmie i zwraca wychowawcy z podpisem rodzica w ciągu 3 dni roboczych od zaistniałego zdarzenia.

6.  W przypadku, gdy uczeń jest zagrożony uzyskaniem oceny niedostatecznej, nauczyciel uczący, ma obowiązek poinformować o tym fakcie ucznia i wychowawcę oddziału, który w formie pisemnej zawiadamia jego rodziców nie później niż miesiąc przed terminem klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej, na konsultacjach przewidzianych w harmonogramie spotkań i konsultacji z rodzicami na dany rok szkolny.

7.  W razie nieobecności na konsultacjach rodzice mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od dnia konsultacji skontaktować się z wychowawcą oddziału i odebrać za potwierdzeniem odbioru pisemnej informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną z danych zajęć edukacyjnych.

8.  Jeśli uczeń nie dopełni obowiązków przewidzianych w ust. 5 lub rodzic
nie dopełni obowiązków zapisanych w ust. 6 szkoła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wysyła pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania lub informację o zagrożeniu oceną niedostateczną z danych zajęć edukacyjnych na adres zamieszkania rodziców.

9.  W przypadku nie odebrania listu poleconego przez rodzica, doręczenie uznaje się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, w którym rodzic mógł odebrać przesyłkę, dwukrotnie awizowaną przez pocztę.

10.  Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

11.  Od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania przysługuje uczniowi i rodzicom odwołanie do dyrektora szkoły, w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 50

1.  Uczeń lub jego rodzic mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

2.  Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4.  Sprawdzian z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, zajęć komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

5.  Sprawdzian, o którym mowa w ust. 12 przeprowadza się nie później
niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

6.  W skład komisji, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych wchodzą:

1)  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3)  dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

7.  W skład komisji, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, wchodzą:

1)  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,

2)  wychowawca oddziału,

3)  wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

4)  pedagog,

5)  psycholog, jeśli jest zatrudniony w szkole,

6)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

7)  przedstawiciel rady rodziców.

8.  Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji o której mowa w ust. 18 na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

9.  W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

10.  Roczna klasyfikacyjna ocena zachowania jest ustalana w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, że roczna klasyfikacyjna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

11.  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

12.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęcia edukacyjnego oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej odpowiednio przez nauczyciela lub wychowawcę.

13.  Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

14.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

15.  Przepisy ww. ustępów stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 51

1.  Jeśli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani pisemnie przez wychowawcę oddziału w terminie 2 tygodni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej z uzasadnieniem w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznania z przewidywaną oceną.

2.  Z wnioskiem o podwyższenie oceny występują rodzice ucznia, jeśli uczeń spełnia następujące warunki:

1)  brał udział w przynajmniej 75% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu,

2)  przystąpił do wszystkich zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności,

3)  ze wszystkich prac klasowych oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności uzyskał oceny pozytywne,

4)  zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana przez nauczyciela.

3.  Jeśli uczeń nie spełnia warunków zawartych w ust. 2, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie.

4.  Wnioski  rodziców bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

5.  We wniosku określona jest ocena o jaką ubiega się uczeń.

6.  Dyrektor szkoły w ciągu 1 dnia roboczego informuje na piśmie ucznia lub jego rodziców o wyznaczonym terminie, w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie danych zajęć edukacyjnych.

7.  Sprawdzenie umiejętności z muzyki, plastyki, techniki, zajęć komputerowych, informatyki lub zajęć wychowania fizycznego może mieć formę praktyczną.

8.  Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą ubiega się uczeń.

9.  Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

10.Na podstawie ocenionej pracy nauczyciel podwyższa ocenę, jeśli uczeń uzyskał minimum 90% punktów możliwych do uzyskania lub pozostawia wcześniej  ustaloną ocenę.

11.Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdych zajęć edukacyjnych), który zawiera:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające,

2)    termin tych czynności,

3)    zadania sprawdzające,

4)    wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę,

5)    podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.

12.  Ocena ze sprawdzianu nie może obniżyć przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.

13.  Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach.

§ 52

1.  Jeśli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę oddziału w terminie 2 tygodni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznania z przewidywaną oceną.

2.  Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia, opinia zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia, zeszyt obserwacji ucznia) z odwołaniem do kryteriów ocen zachowania, w terminie 2 dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców.

3.  Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, psychologa, uczniów samorządu klasowego (co najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym tego zespołu.

4.  Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o zmianie przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej w ww. zespole.

5.  Dyrektor powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodziców w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia zastrzeżenia o rozstrzygnięciu w sprawie. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne.

6.  Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który zawiera:

1)  imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny,

2)  termin spotkania zespołu,

3)  ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału,

4)  podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.

7.  Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie.

§ 53

1.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

4.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany albo nieklasyfikowana.

5.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów:

1)  indywidualny tok lub program nauki,

2)  uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

6.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 1) technika,

2)  zajęcia techniczne,

3)  plastyka,

4)  muzyka,

5)  zajęcia artystyczne,

6)  wychowanie fizyczne,

7)  dodatkowe zajęcia edukacyjne.

7.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

8.  Termin egzaminu klasyfikacyjnego jest uzgadniany z uczniem i jego rodzicami.

9.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

10.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

11.  Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 2, 3, 5 pkt 1) przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji,

2)  nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

12.Egzamin klasyfikacyjny o którym mowa w ust. 5 pkt 2)  przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2)    nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

13.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

14.  W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni  w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.

15.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)  skład komisji,

2)  termin egzaminu klasyfikacyjnego,

3)  zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

4)  ustalone oceny.

16.  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, a protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

17.  Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna z zastrzeżeniem zawartym w § 50 ust.14 i § 55 ust. 1.

§ 54

1.  (…)

2.  (…)

3.  (…)

4.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem § 49 ust. 14.

5.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

6.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o których mowa w ust. 5 wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

7.  Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

8.  Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

9.  Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, kończy szkołę podstawową, gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.

§ 55

1.  Uczeń klasy IV lub V szkoły podstawowej i klasy I lub II gimnazjum,
który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóchobowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2.  Wniosek o dopuszczenie ucznia do egzaminu poprawkowego składają jego rodzice na ręce dyrektora szkoły nie później niż w dniu poprzedzającym zebranie rady pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji.

3.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i informuje o nim ucznia i jego rodziców.

4.  Egzamin poprawkowy powinien się  odbyć na 7 dni przed zakończeniem przerwy wakacyjnej.

5.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych, informatyki, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim charakter ćwiczeń praktycznych.

6.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,

3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, jako członek komisji.

7.  Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji o której mowa w ust. 6 na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

8.  W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

9.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)  skład komisji,

2)  termin egzaminu poprawkowego,

3)  pytania egzaminacyjne,

4)  ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10.  Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, do końca września.

11.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 12 i 13.

12.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może, jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

13.Uczeń lub jego rodzice mogą wnieść odwołanie pisemne od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, jeżeli zastrzeżenia budzi tryb ustalenia tej oceny, w terminie do 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

§ 56

1.  W szkole stosuje się szczegółowe kryteria ustalania śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania, które wynikają z obowiązków ucznia zawartych w rozdziale 7 § 42 statutu.

2.  (…)

3.  (…)

4.  W klasach I – III gimnazjum uczeń jest oceniany według następujących kryteriów:

1)  Obszary zachowań wchodzące w skład oceny:

            Obszar I        Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

            Obszar II       Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

            Obszar III      Dbałość o honor i tradycje szkoły.

            Obszar IV     Dbałość o piękno mowy ojczystej.

            Obszar V       Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

            Obszar VI     Godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią.

            Obszar VII    Okazywanie szacunku innym osobom.

            Obszar VIII   Udział ucznia w projekcie edukacyjnym zakończonym prezentacją.

2)  Kwalifikacja działań ucznia według obszarów zachowań: 

Obszary zachowań

Przykładowe działania pozytywne
– sukcesy

Przykładowe działania negatywne
– porażki

I obszar

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

- 100% obecności w miesiącu,

- terminowe usprawiedliwianie nieobecności,

- brak godzin nieusprawiedliwionych, spóźnień,

- systematyczne noszenie  obuwia zmiennego,

- korzystanie z zajęć pozalekcyjnych zgodnie ze swoimi uzdolnieniami i potrzebami,

- systematyczne prowadzenie zeszytów przedmiotowych (uzupełnianie braków wynikających z absencji),

- przynoszenie pomocy potrzebnych do zajęć lekcyjnych,

- opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia

- częste spóźnianie się na lekcje, ucieczki z lekcji

- nieterminowe usprawiedliwianie nieobecności

- brak  obuwia zmiennego

- nieuczęszczanie na zajęcia pozalekcyjne

- niesystematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego

- niewykonywanie poleceń nauczyciela oraz innych pracowników szkoły

- przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji

- brak pomocy potrzebnych do zajęć lekcyjnych

II obszar

Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej

- pełnienie funkcji w Radzie SU, samorządzie klasowym,

- systematyczny udział w pracach samorządu szkolnego, jego agendach, bibliotece szkolnej lub innej organizacji szkolnej,

- praca na rzecz szkoły lub klasy(podniesie estetyki, pomoc w prowadzeniu dokumentacji, organizacja imprezy szkolnej lub klasowej),

- szanowanie sprzętu szkolnego oraz wyposażenia klas i innych pomieszczeń, 

- dbałość o przygotowanie sali do lekcji oraz o porządek po skończonych zajęciach,

- brak inicjatywy w podejmowaniu  zobowiązań, a także działań na rzecz klasy i szkoły,

- nie wywiązywanie się z przydzielonych obowiązków,

- niszczenie sprzętu szkolnego oraz wyposażenia klas i innych pomieszczeń,

- zaśmiecanie otoczenia (klas, korytarzy, toalet, biblioteki, świetlicy, jadalni oraz terenu przyszkolnego),

III obszar

Dbałość o honor i tradycje szkoły

- udział w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych,

- laureat konkursu szkolnego, rejonowego. wojewódzkiego,

- czynny udział w imprezie lub akcji charytatywnej na terenie szkoły, miasta, itp.,

- organizacja akcji na rzecz środowiska lokalnego,

- noszenie stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych, grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,

- nie stawianie się do uczestnictwa, mimo wcześniejszego ustalenia,

- szkodzenie wizerunkowi szkoły,

- konflikt z prawem,

IV obszar

Dbałość o piękno mowy ojczystej

- przygotowywanie materiałów do  klasowej kroniki, strony ww. gazetki

- kulturalne wysławianie się

- wypożyczenie w semestrze co najmniej 3 książek z biblioteki szkolnej.

- używanie wulgarnego słownictwa wobec dorosłych i rówieśników

V obszar

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne
oraz innych osób

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i swoich kolegów

- reagowanie w sposób kulturalny na przejawy przemocy fizycznej i psychicznej

- brak nałogów

- pomoc innym w wyjściu z uzależnienia

- dbałość o estetyczny wygląd zewnętrzny: brak kolczyków w innych miejscach niż małżowiny uszne, tatuażu

- przestrzeganie regulaminów w pomieszczeniach szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, sala gimnastyczna, jadalnia, szatnia, itp.)

- zagrażanie zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych osób

- wyjście poza teren szkoły w czasie lekcji lub przerwy bez zezwolenia

- fryzura i ozdoby niezgodne z regulaminem: nosi wyzywający makijaż, kolczyki zagrażające bezpieczeństwu, tatuaże

- palenie papierosów, picie alkoholu i stosowanie innych używek

VI obszar

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

- kulturalne zachowanie wobec rówieśników i pracowników szkoły

- kulturalne zachowanie na imprezach i wycieczek szkolnych

- wyłączenie w czasie lekcji telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych

-reakcja na niepokojące sytuacje, stawanie w obronie słabszych

- bójki, zaczepki słowne lub fizyczne rówieśników

- niszczenie mienia kolegi

- wyłudzanie pieniędzy, kradzieże, fałszowanie podpisów (dokumentów)

- nieodpowiednie zachowanie na imprezach szkolnych

- używanie telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych

VII obszar

Okazywanie szacunku innym osobom

- przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu pracowników szkoły i innych osób dorosłych

- szanowanie przekonań innych osób

- poszanowanie własność innych osób

- aroganckie, lekceważące zachowanie w stosunku do pracowników szkoły i innych dorosłych

- zachowania dokuczliwe: ubliżanie, wyśmiewanie, naruszanie godności osobistej

- niszczenie mienia innych osób

VIII obszar

Udział ucznia w projekcie edukacyjnym.

(dotyczy roku, w którym projekt jest realizowany)

- przestrzeganie terminów realizacji projektów

- systematyczność pracy ucznia

- aktywność i twórczość w realizacji projektu na poszczególnych etapach.

- nieprzystąpienie do realizacji projektu bez uzasadnionych przyczyn

- nieprzestrzeganie terminów realizacji projektów

- niesystematyczna praca ucznia

- brak zaangażowania w pracę zespołu

- lekceważący stosunek do opiekuna projektu i członków zespołu

3)  Każdy obszar zachowań uważa się za zaliczony do działań pozytywnych (sukcesów), jeśli śródroczna (roczna) liczba pozytywnych zachowań w znaczący sposób przekracza liczbę zachowań negatywnych.

4)  Śródroczną i roczną klasyfikacyjna ocenę zachowania ustala się według następującej skali: 

wzorowe - siedem obszarów zaliczonych pozytywnie, 

bardzo dobre - sześć obszarów zaliczonych pozytywnie, 

dobre - pięć obszarów zaliczonych pozytywnie, 

poprawne - cztery  lub trzy obszary zaliczone pozytywnie, 

nieodpowiednie - dwa obszary zaliczone pozytywnie, 

naganne - poniżej dwóch obszarów zaliczonych pozytywnie. 

5)  Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny  zachowania bierze się również pod uwagę następujące zasady: 

podwyższenie oceny zachowania o jeden stopień może nastąpić przy: 

 • 100 % frekwencji, 
 • właściwemu zachowaniu na lekcjach (brak negatywnych uwag),
 • częstemu przeciwstawianiu się przejawom agresji i wulgarności,
 • podejmowaniu własnych inicjatyw (organizowanie imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych oraz aktywny udział w kołach zainteresowań);
 • uzyskiwaniu wysokich lokat w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych,
 • wykazaniu się wyjątkową aktywnością podczas realizacji i prezentacji projektu (opinia opiekuna projektu).

obniżenie oceny zachowania o jeden stopień może nastąpić przy:

 •  aroganckiej postawie w stosunku do nauczyciela lub innego pracownika szkoły,
 • notorycznym łamaniu zakazu korzystania z telefonów komórkowych lub innego sprzętu elektronicznego,
 • nagminnym paleniu papierosów oraz używania elektronicznych papierosów na terenie i w obrębie szkoły,
 • niestosowne dobieranie codziennych strojów np. zbyt wyzywający strój, itp.
 • posiadaniu kolczyków, których noszenie może zagrażać bezpieczeństwu ucznia,
 • widocznym tatuażu;
 • udziale w bójce lub pobiciu (udział czynny i bierny),
 • piciu alkoholu,
 • używaniu i rozprowadzaniu narkotyków, środków odurzających,
 • dokonaniu kradzieży,
 • wyłudzaniu pieniędzy i szantażu,
 • niszczeniu mienia szkolnego i prywatnego uczniów,
 • fałszowaniu podpisów i dokumentów,
 • nie przystąpieniu do realizacji projektu lub nie wywiązywaniu się ze swoich obowiązków oraz gdy postawa ucznia była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna projektu (opinia opiekuna projektu).

6)  Niezależnie od spełnienia przez ucznia kryteriów zachowania w przypadku nagminnego wyżej wymienionego zachowania negatywnego oraz konfliktu z prawem obniża się ocenę do nagannej.

7)  Udział ucznia w projekcie edukacyjnym zakończony prezentacją w danym roku szkolnym ma wpływ na ocenę z zachowania tylko w roku szkolnym, w którym uczeń zakończył realizację projektu.Na poszczególne oceny dolicza się jeszcze jeden obszar.

8)  Przy wystawianiu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia uwzględnia się też:

a)  oceny ustalone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów,

b)  ocenę wychowawcy,

c)  samoocenę ucznia,

d)  ocenę zespołu klasowego,

e)  ocenę opiekuna projektu.

 

 

 

szkola bez przemocy

logoVulcan

nauczyciel z klasa

55464.3

Joomla templates by Joomlashine