logoVulcan1

dbi

KO KATOWICE

Sobota, 16 Grudzień 2017

 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

 

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty

Nr  OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r.

Postępowanie rekrutacyjne do szkół dla młodzieży – terminy:

1. Do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży wszystkich typów (w tym szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego, w publicznej szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkole ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej) 

Lp.

Czynności

Terminy

1

Składanie wniosków wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży.

11 maja 2015 r. - 24 czerwca 2015 r. do godz. 12:00

2

Na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących oraz próba sprawności fizycznej do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej  sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej  ogólnodostępnej. Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawnościowych należy ogłosić najpóźniej w trzecim dniu roboczym od dnia przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub próby sprawności.

25 maja 2015 r. – 15 czerwca 2015 r.

3

Dostarczenie przez kandydata wymaganych dokumentów do wybranych szkół ponadgimnazjalnych.

26 czerwca 2015 r. – 30 czerwca 2015 r. do godz. 15:00

4

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na odziały.

3 lipca 2015 r. godz.10:00

5

Termin potwierdzenia przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły.

Do 7 lipca 2015 r. do godz. 10:00

6

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

8 lipca 2015 r. godz. 9:00

7

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Terminy określone w ustawie o systemie oświaty.

 

2. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia.

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski

dopuszczający – 0 punktów

19 punktów

dostateczny – 9 punktów

dobry – 13 punktów

bardzo dobry –16 punktów

celujący – 19 punktów

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

19 punktów

Drugie wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

19 punktów

Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

19 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

5 punktów

Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty oraz tytułu finalisty w Olimpiadzie Języka Hiszpańskiego, Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów i Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, (o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. nr 13, poz. 125 z późn. zm.):

- za jeden tytuł – 10 punktów

- za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty.

12 punktów

Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z wykazem Śląskiego Kuratora Oświaty.  Kandydat może uzyskać  maksymalnie 5 pkt.

Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.

5 punktów
I miejsce lub tytuł laureata –  5 pkt.
II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt.
III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt.

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

2 punkty

Egzamin gimnazjalny

100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego*:

·   język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany %,

·   historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany %,

·   matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany %,

·   przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany %,

·   język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany %.

Max. 20 punktów

Max. 20 punktów

Max. 20 punktów

Max. 20 punktów

Max. 20 punktów

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny z języka i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum mnoży się razy 2.

Uwaga: Liczba punktów za oceny z trzech  wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć  wskazanych przez szkołę.

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów

 

 

3. Jeżeli po przeprowadzeniu  postepowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postepowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2015 r.

4. Rodzaje dokumentów i zasady potwierdzania ich za zgodność z oryginałem określa ustawa o systemie oświaty.

 

 

szkola bez przemocy

logoVulcan

nauczyciel z klasa

55464.3

Joomla templates by Joomlashine