- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * "Lokalny
Animator Sportu"

 * pedagog
 * opieka medyczna
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
     ubezpieczenia

 * wniosek o duplikat
     świadectwa

 * wniosek o duplikat
    legitymacji szkolnej

- statut
- egzamin ósmoklasisty
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- uroczystości i wydarzenia szkolne
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Nasza przychodnia


Program profilaktyczny
"Nie pal przy mnie proszę"


Sosnowiecki klub karateW roku szkolnym 2017/2018 w szkole podstawowej nie będzie przeprowadzany egzamin.

W latach szkolnych 2018/2019 - 2020/2021 przeprowadzany będzie EGZAMIN ÓSMOKLASISTY obejmujący przedmioty obowiazkowe: język polski, matematyka, język obcy nowożytny.


- OKE Jaworzno

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I-VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:
 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
 • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

 • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

  Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

  W latach 2019-2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
  1.języka polskiego
  2.matematyki
  3.języka obcego nowożytnego.

  Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

  Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
  1.języka polskiego
  2.matematyki
  3.języka obcego nowożytnego
  4.jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

  Przebieg egzaminu ósmoklasisty

  Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.

  Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
  1.pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2.drugiego dnia - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3.trzeciego dnia - egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

  Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.

  Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

  Zadania na egzaminie ósmoklasisty

  W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odp.).

  Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

  >>>więcej - Informatory OKE
  >>>więcej - Arkusze OKE

  Wyniki i zaświadczenia

  W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ?wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

  Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania z danego przedmiotu.

  Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.


  ARCHIWUM

  SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW 2002 - 2016

  Porównanie wyników sprawdzianów w naszej szkole, w powiecie,
  w województwie i w kraju


  RokSP 46powiat Sosnowiecwoj. śląskiePolska
    2016 część 1
    2016 część 2
    
    67,47%
    77%
    
    61,02%
    72,99%
    
    61,09%
    71,49%
    
    63%
    71%
    
    2015 część 1
    2015 część 2
    
    64,825%
    81,8%
    
    65,28%
    79,74%
    
    65,81%
    78,28%
    
    67%
    78%
    


  Porównanie łatwości sprawdzianów oraz średniej arytmetycznej punktów w naszej szkole i w województwie śląskim

  RokWskaźnik łatwości
  w naszej szkole
  Wskaźnik łatwości
  w woj.śląskim
  Średnia arytmetyczna
  punktów w naszej szkole
  Średnia arytmetyczna
  punktów w woj.śląskim
    2014     0,66    0,64     26,48     25,44  
    2013     0,64    0,59     25,72     23,55  
    2012     0,51    0,56     20,45     22,56  
    2011     0,66    0,62     26,30     24,90  
    2010     0,65    0,61     25,92     24,37  
    2009     0,60    0,56     23,96     22,26  
    2008     0,71    0,63     28,50     25,39  
    2007     0,75    0,65     30,16     26,17  
    2006     0,70    0,62     27,81     24,86  
    2005     0,82    0,73     32,75     29,35  
    2004     0,70    0,64     28,18     25,60  
    2003     0,77    0,72     30,7     28,9  
    2002     0,80    0,73     32,27     29,24