- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
   - Ognisko Pracy      Pozaszkolnej nr 2
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * "Lokalny
Animator Sportu"

 * pedagog
 * opieka medyczna
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
     ubezpieczenia

 * wniosek o duplikat
     świadectwa

 * wniosek o duplikat
    legitymacji szkolnej

- statut
- egzamin ósmoklasisty
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- uroczystości i wydarzenia szkolne
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI


Vulcan - instrukcja

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Nasza przychodnia


Program profilaktyczny
"Nie pal przy mnie proszę"


Sosnowiecki klub karate
ZAPISY UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że Szkoła Podstawowa Nr 46 im. J. Kiepury w Sosnowcu, od 1 marca 2017 roku prowadzi zapisy dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018.

Przypominamy, że obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

Na wniosek obojga rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli:

  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dokumenty jakie należy złożyć w sekretariacie szkoły:

ZGŁOSZENIE DZIECKA Z OBWODU SZKOŁY
LUB
WNIOSEK DLA DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sosnowiec na rok szkolny 2017/2018 /załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 282 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 3 kwietnia 2017r./

L.p.Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 2 do 17 maja 2017 r. do godziny 15.00 od 25 maja do 21 czerwca 2017 r. do godziny 15.00
2Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 19 maja 2017 r. do godziny 12.0028 czerwca 2017 r. do godziny 12.00
3Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniado 24 maja 2017 r. do godziny 15.00do 30 czerwca 2017 r. do godziny 15.00
4Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych25 maja 2017 r. do godziny 12.00 01 lipca 2017 r. do godziny 12.00


Kryteria naboru

Uchwała nr 568/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji
wraz z liczbą punktów oraz dokumentami
niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli,
klas I szkół podstawowych w Sosnowcu na rok szkolny 2017/2018.


§ 2. Określa kryteria, liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych w Sosnowcu w roku szkolnym 2017/2018.

L.p.Nazwa kryteriumLiczba punktów Dokument potwierdzający spełnienie kryterium
1Kandydat uczęszczać będzie do tej samej, wybranej przez rodziców/opiekunów prawnych szkoły, w której rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę
10 pkt
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
2 Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu
5 pkt
w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium
10 pkt
w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
3Kandydat wychowuje się w rodzinie niepełnej (rodzic samotnie wychowujący dziecko) i/lub wielodzietnej (rodzina posiadająca minimum troje dzieci)
10 pkt
w przypadku kandydata wychowującego się w rodzinie niepełnej i wielodzietnej
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
4Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu
10 pkt
Na podstawie wniosku rekrutacyjnego rodzica/opiekuna prawnego
5Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której realizuje roczne przygotowanie przedszkolne
10 pkt
Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego


>>>ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI SZKOŁY.